LICENTIE EN DISTRIBUTIE OVEREENKOMST

Nationale Artiesten Parade gevestigd te Breda en ondergetekende verklaren als volgt te zijn overeengekomen:

 

 

NAP zal de exclusieve licentie- en distributierechten van de vernoemde geluidsopnamen en muziekstukken, hieronder vermeld onder TITEL, verwerven voor de periode van 36 maanden.

Artiest stelt de geluidsopnamen – om niet – ter beschikking aan NAP. De geluidsopnamen en de auteursrechten van de zich daarop bevindende  muziekstukken blijven te allen tijde eigendom van de artiest.

De artiest vrijwaart NAP uitdrukkelijk tegen alle aanspraken welke derden tegen NAP zullen (doen) instellen betreffende eventuele inbreuken op rechten van derden. 

De artiest zal zelf de muziek en bijbehorende video opnames aanleveren, kosten voor de plugging zullen door Nap op facturatiebasis worden gefactureerd aan de artiest per release. 

Artiest krijgt van Nap 25% van  de inkomsten van Spotify uitgekeerd op basis van de ontvangsten van de streaming. Opbrengsten zullen per kwartaal of per maand vergoedt worden aan de hand van het statement dat door NAP zal worden verstrekt.